در این مرکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی در گروه های سنی مختلف(کودک - نوجوان - بزرگسال) به مراجعین

محترم ارائه می گردد.