مدیریت مطلوب زمان

 

ماهیت مدیریت مطلوب زمان: رسیدن به نظم شخصی

 

این را قانون زندگی قرار دهید که آن چه انجام می دهید ، به بهترین شکل باشد. مهر مردانگی برا آن بزنید . بگذارید برتری نشان تجاری شما باشد.

تفاوت بین آدم های متوسط و آدم های اثرگذار و سطح بالا این است که آدم هایی که در شمار افراد موثر هستند به مراتب منظم تر و نظام یافته تر از دیگران کار می کنند. سازمان حرفه ای عالی و افرادی که در سطوح بالا هستند نمادی از افراد اثر گذار و موثر در جامعه اند که دریافت های کلان دارند.خوش بختانه سازمان دهی یک مهارت است و مهارت آموختنی است. می توانید بیاموزید در عالی ترین  شکل آن منظم ، موثر و کارآمد باشید. وقتی چنین شدید قادر خواهید بود در همان محدوده زمانی به مراتب بیش تر از افرادی که در پیرامون شمایند تولید داشته باشید. یکی از قوانین عرفی می گوید : قبل از آن که بتوانید کاری را انجام دهید ناچارید ابتدا کار دیگری انجام دهید.

کاری را که قبل از آن که کار خلاقه یا زاینده یی را شروع کنید باید انجام دهید، نظم بخشیدن به خود و امورتان به طور کامل است. هسته اصلی مدیریت زمان برنامه ریزی و سازمان دهی خود است به نوعی که کار به مقصد رسیدن با حداکثر تولید دنبال شود.

 

از ابتدا همه چیز را برنامه ریزی کنید:

سه درصد مردمی که به موفقیت های بزرگ دست می یابند و در قله جای دارند همان هایی هستند که برنامه ریزی می کنند، پای برنامه خود می ایستند و همه امور را به دقت می گیرند. آنان به طور پیوسته هدف ها و فعالیت هایشان را می نویسند و بازنویسی می کنند. روی آنچه نوشته اند می اندیشند و طرح هایشان را ارزیابی مجدد می کنند.همان طور که درباره طرح و نقشه خود و مرحله به مرحله اجرای آن می اندیشید اعتماد به نفس تان برای حصول به آن هدف ها افزایش می یابد. وقتی حتی هدف های بزرگ را  به اجزای کوچکتری خرد می کنید و آن گاه آن اجزا را به صورت مرحله ای سازمان دهی می کنید، یعنی مبدل به یک رشته هدف های کوچک می کنید که جز به جز باید عمل کنید و پیش روید و برای هر جزء عملکرد خاصی داشته باشید . هدف شما عمیق تر و عمیق تر در ضمیر نیمه آگاه تان می نشیند و در همین نقطه – ضمیر نیمه آگاه – است که قدرت انگیزش شما نهفته است.

 

سرمایه گذاری با بازگشت هزار درصدی:

بازده و سود برنامه ریزی درست و خوب ، عظیم است. چنین برآورد شده هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید ده دقیقه در کار عملی و اجرایی صرفه جویی کرده اید. در زندگی همه آن چه می فروشیم وقت است. زمانی که صرف می شود، هر چه پربارتر باشد و همه چیز متوازن و متعادل باشد، دست آخر به همان نسبت به ما پرداخت بیشتری می شود. گاه مردم می گویند گرفتار تر از آن هستند که بنشینند و برنامه ریزی کنند. واقع امر این که حتی اگر خود را وادارید تا همه چیز را به دقت و به صورت جزیی برنامه ریزی کنید برای تان دشوار خواهد بود که بیش از پنج دقیقه هر روز صرف فرایند برنامه ریزی کنید. تنها طریقی که می توانید وقت مورد نیازتان را خلق کنید. یادتان باشد در ازای هر یک دقیقه ای که پیش از شروع کار صرف برنامه ریزی می کنید ، ده دقیقه صرفه جویی کرده اید.


 

شایعه چیست؟

 

شایعه چیست ؟

 

گوش شنیدن شایعات را همگان داریم ، معمولا چنین گوشی تیزهم ا ست وهم باز؛ زبان انتقالش را هم داریم وگرچه بارها ازشایعات ضربه وآسیب دیده ایم اما گویی بدون شایعه زندگی ما نمیتواند تداوم داشته باشد.شایعه، کوششی جمعی است برای تفسیر یک موقعیت مبهم ولی جذابیک مطالعه موردی درباره شایعه نشان میدهد وقتی که جمعیتی به چیزی به شدت دلبستگی پیدا میکند، شایعه به طور کامل و متنوع تولیدمی شود

 

شایعه عموما به توضیح یا تبیینهای تایید نشدهای اطلاق میشود که به یک موضوع، واقعه یا مساله عمومی مرتبط است و از شخصی به شخص دیگر منتقل میگرددبراساس این تعریف شایعه میتواند به عنوان یک دانش نوعی، ساده و مجزا که مشکوک است مورد بررسی قرار گیرد.شایعه گونه های متفاوتی دارد: شایعه های گذشته نگر که اشاره ضمنی به حوادث گذشته دارد و شایعه های آینده نگر یا پیشگو که از آینده خبر میدهد، شایعه هایی که برای مبارزه با گروههای خاص به طور سازمان یافته منتشر میشوند و شایعه هایی که ظاهرا خود به خود در شرایط آشفتگی اجتماعی رواج مییابد، شایعه هایی که نتیجه پرواز بی حد و حصر قوه تخیل است و شایعه هایی که شامل اخباری با موضوعاتی منطقی و واقعی استاین تفاوتها ما را ملزم میسازد به تعریف و طبقه بندی شایعه ها و جایگاهشان در حوزه رفتار جمعیشایعه، خبر یا اطلاعی غیر موثق استکه مبتنی بر مشهورات یاقول اجماع است  .یعنی از هرکس بپرسیم که علت صحت این خبر چیست، پاسخ میدهد چون همه میگویند پس صحت دارد.”” شونده نیز برای پذیرش آن مطلب کمتر به دنبال دلیل و مدرک واقعی است، بلکه به شیوع و تواتر آن بسنده میکندمیگویند: شایعه چون آب دریاست یعنی هرچه نوشیده شود، بیشتر ایجاد عطش میکندچرا که معمولا شایعه ایجاد ترسو نگرانی در جامعه مینماید و مردم به علت عدم دسترسی به اطلاعات دقیق به آن پناه میبرند و آن را دهان به دهان نقل میکنند و گاه بر آن می افزایند.

شایعه عامل تشنج در جامعه میباشد.

 

پدیده شایعه کم و بیش در همه جوامع رواج دارد، اما در جامعه ای که مردم با فقر اطلاع رسانی سریع و صحیح و دقیق مواجه ا ند، در بین گروهها و جمعیتهایی که به لحاظ ساده اندیشی و زود باوری تأثیرپذیری بیشتری دارند متداولتر است.

 

شایعات با توجه به ماهیت و قدرت تأثیر گذاری آن میتواند اضطراب اجتماعی را افزایش داده ، میزان بهره وری و تولید را کاهش دهد و چرخه اقتصاد را فلج نموده ، اعتبار اجتماعی افراد ، سازمان ، مؤسسات و کشورها را خدشه دار نماید و بی اعتمادی و بدبینی و سوءظن و سستی باورها را نسبت به سلامت اشخاص و واقعیتها و پدیدههای مختلف جامعه رواج دهد .

 

پیشگیری

پیشگیری: قبل از شیوع هر شایعه ای باید خطرات و پیامدهای شایعه را برای مردم تشریح کرد. شایعه وبای خطرناکی است که به شدت و سرعت از یکی به دیگری منتقل میشود. و افراد، گروهها، جوامع و حتی کشورهای مختلف را تحت تاثیر شگرف خود قرار میدهد.

روزنامه ها نیز از درج اخبار بدون منبع و به نقل از محافل خبری یا افراد مطلع باید خودداری نمایند تا جامعه از خطر شایعه مصون ماند.


 

فوبیا

 

فوبیا :

دسته دیگری از فوبی ها به فوبی های ساده یا اختصاصی معروفند و بسته به شیء یا موقعیت هراس آور به انواع مختلفی نظیرترس از ارتفاع، ترس از حیوانات، ترس از قرار گرفتن در اماکن بسته (مثل آسانسور)، ترس از وقایع محیطی طبیعی (مثل طوفان، رعد و برق) و ... باعث اجتناب فرد از موقعیت های هراس آور می شود؛ مثلاً شاید شما دیده یا شنیده باشید که بعضی افراد به دلیل ترس از هواپیما مسافت های طولانی بین شهری را با وسایل دیگر به چه سختی و مشقتی طی می کنند و هرگز سوار هواپیما نمی شوند.

از سوی دیگر بیشتر ما از مار  می ترسیم، ولی چنین ترسی باعث ایجاد اختلال در زندگی روزمره ما نمی شود ؛ مقابل خیلی از افراد را دیده ایم که از سوسک می ترسند و این ترس به حدی است که در ساعاتی از روز که احتمال بیرون آمدن سوسک ها وجود دارد از رفتن به حمام اجتناب می کنند.یا مثلاً بسیاری از افراد در موقعیت های اجتماعی مهم نظیر سخنرانی در حضور عده زیادی مخاطب دچار اضطراب  می شوند در صورتی که در حال طبیعی انتظار می رود این اضطراب طی چند دقیقه تحت کنترل فرد درآید و همراه با علایم بارزی مثل  سرخ شدن  گونه ها ، لرزش صدا، لرزش دست و اشتباهات کلامی نباشد.
 


دلایل فوبیا:


درباره علت فوبی مجموعه ای از عوامل زیستی و وراثتی در کنار عوامل محیطی و روان شناختی مطرح شده است، به طوری که به نظر می رسد در برخی از بچه ها که ذاتاً مستعد فوبی هستند، وجود نوعی فشار مزمن محیطی یا روان شناختی لازم است تا یک اختلال فوبی کامل شکل بگیرد.
برخی از این عوامل محیطی شامل تحقیر از سوی برادر یا خواهر بزرگتر، دعوای والدین ، از دست دادن یا جدا شدن از والدین و .. هستند که در کودکی ذاتاً خجالتی است، می توانند باعث ایجاد نوعی فوبی شوند.
عده ای از روان شناسان نیز معتقد به اصل یادگیری هستند و فوبی را نوعی واکنش شرطی تلقی می کنند، به گونه ای که بروز اضطراب و ناراحتی به دلیلی مشخص در حضور شیء یا یک موقعیت معمولی در آینده منجر به   از آن شیء یا موقعیت خنثای اولیه می شود.
 َبه هر حال درباره ی فوبی نیز مثل سایر اختلالات روان پزشکی ، روندی واحد به عنوان علت اختلال مطرح نیست و تعامل بین عوامل زیستی ، روان شناختی و اجتماعی مختلف باعث بروز این اختلال می شود.
اکثر فوبی های ساده در دوران کودکی شروع می شوند و مواردی نظیر ترس از هواپیما، مکان های بسته، یا ارتفاع ممکن است در اوایل بزرگسالی نیز ایجاد شوند. فوبی اجتماعی نیز معمولاً در اواخر کودکی یا اوایل نوجوانی شروع می شود. معمولاً فوبی هایی که در دوران کودکی شروع می شوند، تا سنین بزرگسالی دوام خواهند داشت و احتمالاً شدت آنها نیز نسبتاً ثابت خواهد ماند و با نوسان اندکی همراه خواهد بود.
 

 

 

درمان فوبیا:


برای درمان این اختلال نیز ترکیبی از درمان های غیردارویی و دارویی مؤثر شناخته شده است. بهترین روش درمان این اختلال،رفتار درمانی است. تکنیک های مختلفی نظیر حساسیت زدایی تدریجی، مواجه سازی یا غوطه ورسازی با کمک آموزش آرام سازی و هیپنوز و ... از سوی روان پزشکان یا روان شناسان بالینی در درمان این اختلال استفاده می شوند که به نحو کاملاً مؤثری با بهبود این اختلال همراه است.
سایر روش های درمانی نظیرروانکاوی، خانواده درمانی و نیز استفاده از داروها از سوی روان پزشکان توصیه شده اند که با بهبود قابل توجه این اختلال توأم بوده است.
به هر حال با توجه به شیوع بسیار بالای این بیماری و ایجاد اختلال در عملکرد عادی و روزمره افراد مبتلا از یک سو و وجود درمان های مؤثر برای آن از سوی دیگر، تشخیص و درمان آن اهمیت به سزایی خواهد داشت.