سازمان ها و بیمه های طرف قرارداد:

 

1- پیشگامان سلامت

 

2- بیمه مهراز

 

3- بانک تجارت

 

4- دارندگان Life Card

 

5-برین کارت