خدمات درمانی:


 

 

1- کلینیک تخصصی سم زدایی مواد مخدر

 

 
 
 
 

2- کلینیک تخصصی درمان با داروهای آگونیست(متادون - بوپرنورفین)
 

 
 
 
 

3- کلینیک تخصصی درمان داروها و مواد محرک (آمفتامین - متآمفتامین ( شیشه )- ماری جوانا.......)
 

 
 
 
 

4- کلینیک تخصصی درمان الکل
 

 
 
 
 

5- کلینیک تخصصی درمان سیگار