آزمایش‌های اعتیاد​


انجام تست های تشخیصی اعتیاد بصورت (Urinary Rapide Test) که شامل بررسی موارد ذیل می شود:

 

- مواد مخدر و آلکائید های تریاک –هروئین و تریاک

 

- مت آمفتامین(شیشه و .....)

 

- ترامادول

 

-ترکیبات کانابیس و حشیش

 

- کوکائین

 

- آمفتامین

 

- اکستازی

 

-بنزودیازپین ها

 

-داروهای متادون

 

- داروهای بوپرنورفین