مواد محرک:(stimulant) (این موارد بعضا" جزء گروه توهم زاها طبقه بندی می شوند)

 

   1-کانابیس(Canabis)
 

   2-حشیش(Hashish)
 

   3-ماری جوانا(Marijuana)
 

   4-آمفتامین (Amphetamine)
 

   5-کوکائین(Cocaine)