1-اعتیاد چیست؟ 

 

2- تعریف علمی اعتیاد چیست؟ 

 

3- منظور از داروهای آگونیست چیست؟

 

4- متآمفتامین ها چه هستند و آیا اعتیاد آورند؟

 

5 -  اثرات شیشه وآمفتامین برروی فرد چگونه است؟

 

6- شیشه وگروه آمفتامین ازچه مواردی تشکیل شده اند؟

 

7- LSD چیست؟ 

 

8- ماده عشق Love drug)) چیست ؟

 

9- کانابیس چیست ؟ وترک اعتیاد به کانابیس چگونه انجام می گیرد ؟

 

STP -10  چیست ؟

 

11- هروئین توهم زا چیست ؟

 

12 - کوکائین چیست ؟

 

13 - اکستازی چیست ؟ 

 

14 - هروئین چیست ؟ اعتیاد و ترک هروئین چگونه انجام می گیرد ؟

 

15 - اعتیاد به ترامادول چیست ؟

 

16 - عوارض جانبی ترامادول چیست ؟ 

 

17 - چرا ترامادول ازخطراعتیاد زائی بالائی برخورداراست ؟ 
                                                                               

18 - crystal-recoveryچیست؟ 

 

19 - با مواد مخدر ومحرک جدید چگونه آشنا شویم؟

 

20 - اعتیاد کاغذی چیست ؟  

 

21 - گل چیست؟  

 

22 - برنزچیست؟ 

 

23 - ریتالین چیست؟

 

24 -کرک(Crack)چیست؟

 

25- سفربد Bad trip)) درمصرف توهم زاها وشیشه چیست؟

 

26 - درمان های موثر در درمان و ترک اعتیاد چیست؟

 

27 - سم زدایی چه روشی است؟

 

28 - سم زدایی به روش سریع و فوق سریع چیست؟

 

29 -بهترین روش درمان وترک اعتیاد به مواد مخدر چیست ؟

 

30- مراحل مهم درتغییر change)) درفرد معتاد درترک اعتیاد کدامست؟

 

31 - داروهای جدید دردرمان وترک اعتیاد به مواد مخدرچیست ؟                                                              

 

32 - بهترین مراکز درمان و ترک اعتیاد به مواد مخدر و محرک کدامند؟ 

 

33 - مراکز TC یا اجتماع درمان مدار چیست؟

 

34 - صدور مجوز مراکز درمان اعتیاد چگونه می باشد؟