انجام الکتروانسفالوگرافی(EEG) جهت تشخیص و پیگیری اختلالات احتمالی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و محرک