به مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد نوین خوش آمدید

 

مرکز ترک اعتیاد

 

 

مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد نوینیکی از اولین مرکز تخصصی ویژه درمان انواع وابستگی به داروهای اعتیاد آوربا ظرفیت 30 تخت بستری در سال 1382 توسط دکتر امیررضا جعفری نیا و همکاران در قلب شهر تهراندر کنار مجتمع بزرگ بیمارستان پارس در ساختمانی 6 طبقه به مساحت 1000 متر مربع تاسیس گردید.

 

چشم انداز مرکز چند تخصصی پزشکی نوین

 

این موسسه با توجه به اصل ارتقاء سلامت ،ارتقاء رفاه و سعادت در جامعه،چشم انداز خود را ارائه و توسعه خدمات درمانی و تشخیصی در کلیه حوزه های علوم اعصاب ترسیم نموده است.

 

بیانیه ماموریت 

 

موسسه نوین با توجه به طرح چشم انداز ،ماموریت سازمان را بر اساس بکارگیری منابع انسانی متخصص و مسئول و دانش روز پزشکی و تجهیزات مدرن در چارچوب استانداردهای موجود ،که بتواند تامین کننده نیازهای تشخیصی و درمانی مراجعین و بیماران باشد، تنظیم و تدوین نموده است.

 

          اهداف موسسه نوین
 

1- توسعه سیستم های مدیریت اجرایی و عملکرد در حوزه درمان
 

2- استقرار سیستم مدیریت اطلاعات(MIS)
 

3-ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات پزشکی و تشخیصی
 

4- استقرار نظام طب مبتنی بر شواهد (Evidance Base)
 

5- ارتقاء و توسعه سیستم آموزشی موسسه نوین
 

6- استقرار دپارتمان پژوهشی در حوزه علوم اعصاب
 

7- ارتقاء دانش ومهارت های اعضا خانواده نوین
 

8- عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی و سازمانها و نهادها
 

9- استقرار سیستم ممیزی و ارزیابی داخلی جهت کنترل و بهبود فرآیند های تشخیصی و درمانی
 

10-در نهایت ایجاد یک سازمان یادگیرنده در حوزه درمان