فصل یک: آشنایی با مفاهیم اعتیاد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1. اعتیاد چیست؟                                                                                                                                          کلینیک ترک اعتیاد                                        
 2. تعریف اعتیاد و وابستگی به مواد Substance Dependency
 3. سوء مصرف مواد(Abuse) چیست؟
 4. مصرف مواد اعتیاد آور طبق تجویز پزشک(use) چیست؟

 


 

 

 فصل دوم : آشنایی با ادبیات علمی اعتیاد                                                            اعتیاد چیست؟

 

 1. علائم محرومیت از مواد(سندروم نشانگان -WD)                                                                   
 2. درمان علمی اعتیاد(Medical Treatment)
 3. سم زدایی(Detoxificaion)
 4. وسوسه به مصرف مواد (Craving)                                                                                         
 5. انگیزش (Motivation)
 6. بهبودی در درمان اعتیاد(Recovery)
 7. لغزش(Lapse)
 8. عود مجدد اعتیاد و بیماری(Relapse) 

 

 

 


فصل سه:آشنایی با انواع مواد مخدر - محرک - توهم زا - الکل

 

 1. مواد افیونی (Opioids)
 2. تریاک (Opiate)
 3. هروئین (Heroine)
 4. هروئین قیر سیاه
 5. ترامادول (Tramadol)
 6. مرفین
 7. کودئین
 8. متادون (Methadone)
 9. بوپرنورفین (Buprenorphine)                                                                                                                                                                مواد مخدر
 10. نالترکسون (Naltrexon)
 11. نالوکسان (Naloxan)
 12. کانابیس (Cannabis)
 13. حشیش (Hashish)
 14. ماری جوانا (Marijuana)
 15. آمفتامین (Amphetamin)
 16. کوکائین (Cocaine)
 17. مت آمفتامین(Methamphetamin)
 18. اکستازی(Ecstasy) (MDMA)
 19. LSD
 20. کرک(Crack)
 21. کوکائین پایه(Cocaine base)
 22. خات(kat)
 23. قارچ های توهم زا(Hallucinogenic mushrooms)
 24. ریتالین(Ritalin)
 25. یابا(WY)
 26. فن سیکلیدین(PCP)
 27. دکسترومتروفان(DXM)
 28. سالویا(Salvia)
 29. گل
 30. برنز
 31. نخ
 32. الکل 
 33. سیگار

 

فصل چهار:اصول کلی درمان های موثر و علمی در درمان اعتیاد                                    درمان اعتیاد

 

 1. آشنایی با روش های سم زدایی(Detoxification)
 2. درمان های نگهدارنده دارویی در اعتیاد به مواد مخدر(MMT-BMT)
 3. درمان های غیر دارویی جهت پیشگیری از عود مجدد اعتیاد(Relapse Prevention)

 

 

 

  

                            رژیم غذایی
 

 فصل پنج:آموزش مجازی رژیم غذایی در درمان های اعتیاد   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  فصل شش:آموزش مجازی فعالیت های فیزیکی و ورزشی در درمان های اعتیاد                                  ورزش و فعالیت های فیزیکی

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                       سئوالات رایج                                                                                                                                                                         

 

   فصل هفت:سئوال های رایج                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                        ماتریکس

 

فصل هشت:آشنایی با شیوه درمانی ماتریکس در درمان اعتیاد                                                  

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                       نوروفیدبک 

 

فصل نه:آشنایی با شیوه درمانی نوروفیدبک در درمان اعتیاد                                   
 

 

 


                                                                                                                                                                                                             پیشگیری از اعتیاد

 

فصل ده:7 اصل پیشگیری در درمان اعتیاد
 

 

 

 

 

 


 

فصل یازده:خدمات تشخیصی در اعتیاد به مواد مخدر