دکتر امیر رضا جعفری نیا-  بیماری های مغز و اعصاب - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)

                                               

   متولد: تهران -1349

  

   - مدیر عامل و بنیان گذار مراکز پزشکی چند تخصصی نوین:

 

- مرکز جامع پزشکی بیماری های اعصاب
 

- مرکز تخصصی جراحی پوست ومو و لیزر
 

- مرکز تخصصی درمان و بازتوانی نوین

 

 

رئیس هیئت مدیره شرکت های نوین طب بامداد-شرکت سیما طب پرند

 

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع بهزیستی

 

 

 

  عضویت درسازمانها:

  

          1-عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شماره پزشکی62377    

       

          2-عضوخانه مدیران ایران به شماره عضویت 

 

  تقدیرنامه ها و مدارج:

  

 1. پزشک نمونه درغرب استان تهران سال 1381 
   
 2. پزشک ومدیر نمونه سازمان تامین اجتماعی سال1383
   
 3. پزشک نمونه درحوزه درمان سوء مصرف مواد: سال1387نهاد ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

  تالیفات ومقالات:

  

 1. کتاب مشروح خدمات پزشکی وآزمایشگاهی وپاراکلینیک سازمان تامین اجتماعی1381مبتنی برکتاب تعرفه های پزشکی- پاراکلینیک خدمات درمان
   
 2.  مقاله وپژوهش: معماری سازمانی(EA)  )سازمان مدیریت صنعتی )
   
 3. پژوهش : نقش GDPدرهوش ملی ( سازمان مدیریت صنعتی)
   
 4. پژوهش: پژوهش های متعدد در حوزه مدیریت خدمات درمانی ( سازمان مدیریت فنی )
   
 5. پژوهش: پروپوزال مراکز جامع بیمارستان درمان اعتیاد ( ارائه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی)
   
 6. پروپوزال طراحی مدلی مناسب جهت یک مرکزرشد ( incubator ) به منظورحمایت ازکارآفرینان و ایجاد اشتغال دربیماران بهبود یافته
   
 7. پژوهش درحوزه مدیریت و مدیریت خدمات درمانی