دپارتمان خدمات تشخیصی:

 

 

1- الکتروانسفالوگرافی(EEG)           

                                                                                                                                                                  

دپارتمان خدمات تشخیصی 

2 – آزمون شخصیت MMPI

 

 

3- آزمون کیفیت خواب  PSQL

 

 

4- رضایت زناشویی ENRICH

 

 

5- آزمون افسردگی BD-BD

 

 

6- آزمونTAT- CAT

 

                                                                                                                                                                                                                               آزمون سنجش هوش IQ

7- آزمون شخصیت NE 

                                                                                                                                                                                                              

8- آزمون سنجش شخصیت سالم (16PF)

 

                                                                                                                                                       

9- آزمون سنجش هوش IQ