کلینیک های تخصصی:

 

 

1- کلینیک تخصصی روانپزشکی                                                                                          کلینیک های تخصصی                                                

                                                            

2- کلینیک تخصصی مغز و اعصاب

 

 

3- کلینیک تخصصی درمان اعتیاد (واحد آگونیست – سم زدایی)

 

 

4- کلینیک تخصصی نوروفیدبک و بیوفیدبک

 

 

5- کلینیک تخصصی روانشناسی بالینی                                                                               

 

 

6- کلینیک تخصصی مشاوره(کودک و نوجوان – خانواده - ازدواج)                                        

 

 

7- کلینیک تخصصی روانسنجی و خدمات تشخیصی (انجام انواع تست های هوش و شخصیت و .....)

 

 

8- کلینیک الکتروآنسفالوگرافی(EEG)

 

 

9- بخش تشخیص انواع مواد اعتیاد آور