QEEG


با بهره گیری از متخصصین مغز و اعصاب و کارشناسان مجرب در این مرکز نقشه مغزی گرفته می شود.