دکتر امیررضا جعفری نیا 

                            

-بنیانگزار - مدیر عامل مراکز چند تخصصی نوین

 

          - دکترای پزشکی (MD) - بیماریهای مغز واعصاب 

 

          - کارشناس ارشد مدیریت اجراییEMBA -متخصص BI

 


دکتر فوژان فرهنگی :  

 

           - بنیانگزار ومدیر داخلی

 

          -  دکترای پزشکی MD (بیماریهای اعصاب و روان)                          

          - کارشناس ارشد مدیریت خدمات MSM   

 


 

دکتر کوروش شاهکرمی:                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

      - مسئولیت فنی

                                                                                                                                                           

      - دکترای پزشکی (MD)-بیماریهای مغز واعصاب