خدمات تشخیصی مرکز جامع:


 

EEG


با بهره گیری از متخصصین مغز و اعصاب و کارشناسان مجرب در این مرکز الکتروآنسفالوگرافی انجام مشود.

 

 

QEEG


با بهره گیری از متخصصین مغز و اعصاب و کارشناسان مجرب در این مرکز نقشه مغزی گرفته می شود.

 

 

آزمون های روانشناسی وهوش:


 

در مرکز تخصصی نوین آزمون های روانشناسی ذیل انجام می شود:

 

- سنجش وضعیت خواب
 

- سنجش میزان رضایت زن وشوهرازهم 
 

- سنجش افسردگی
 

- سنجش خانواده
 

- سنجش اختلالات روانی
 

- آزمون فرافکن کودکان
 

- آزمون فرافکن بزرگسالان 
 

- سنجش اختلالات شخصیت  
 

- سنجش 5عامل بزرگ شخصیت 
 

- سنجش شخصیت سالم
 

- تشخیص ADHD-IQ