مقالات - کودکان و نوجوانان

کم توجهی وبیش فعالی ، لکنت زبان ، اختلالات یادگیری
اطلاعات بیشتر

دوران کودکی از نقشی حساس و تعیین کننده درزندگی انسان برخوردار است. توجه به این دوران تا آنجاست که اولاً کودکی از جانب روانشناسان و صاحبنظران تعلیم و تربیت غالباً به عنوان برجسته ترین مرحله در تکوین شخصیت انسان شناخته شده است؛ ثانیاً وجود تعارضات ، اختلالات و نابسامانی های روانی در این سن را از عوامل اساسی در بروز مشکلات در سراسر زندگی دانسته اند .

اطلاعات بیشتر