مقالات - مقالات روانپزشکی و روانشناسی

 

کافی است فقط شش ثانیه نفس خود راحبس کنید،دراین صورت اهمیت تنفس راخواهید فهمید.تمام سلولهای بدن هر دقیقه از روز به اکسیژن نیاز دارند.اکسیژن انرژی مورد نیازتان را برای سوخت وساز غذا، دفع سموم و تولیدات بی فایده بدن،ساختن سیستم  ایمنی بدن شما و کارهای بسیار دیگر تأمین می کند.با کمبود اکسیژن بدن شما به سرعت شروع به اعلام آن می کند.

روش تنفس شما،تفاوت بزرگی دربدنتان ایجاد می کند.مادران بارداریاد می گیرند درطی زایمان،نفسهای کوتاه وکم عمق بکشند زیرا اینکاربه آن ها کمک می کند به خود زایمان فکرکنند نه به درد. ورزش کاران برای افزایش استقامت، نفس های عمیق ومنظم می کشند.خواننده ها نیز باید مطمئن  شوند که هوای  کافی برای نگاه داشتن کیفیت صدا ازنای عبورکندواین جریان هواباحداقل ارتعاش تارهای صوتی آنهاهماهنگ شود.

 

آرامش به تکنیکهای  تنفسی  ویژهای به نام "تنفس  دیافراگمی" (ما هنگام  توضیح به کودکان، آن را تنفس شکمی" می نامیم) نیازدارد که شما وفرزندانتان می توانید انجام آنرا بیاموزید.هیچ وسیلۀ دیگری مثل تنفس دیافراگمی درآرام کردن بدن وذهن مؤثرنیست.

دانشمندان معتقدند که فشارهای روانی باعث میشود نفس های تند وکم عمقی داشته باشیم که از نیمۀ بالایی قفسه سینه ما تولید می شوند.درسیستم بازسازی وترمیم طبیعی بدن ما اختلال ایجاد می کند.به این دلیل است که دردرازمدت می تواند این قدرآسیب رسان باشد.

ارتباط بین تنفس دیافراگمی وکاهش استرس کشف تازه ای نیست.تمرین تنفس با تمرکز به عنوان ابزاری برای مراقبه وآرامش طی قرن ها ازفرهنگ های مختلف به ما رسیده است.علوم جدید فقط دانش کهن را ثابت کرده است.

 

امتحان کردن تنفس شکمی

قبل از اینکه بتوانید به فرزندانتان بیاموزید که چگونه ازتنفس برای آرام شدن استفاده کند.ابتدا باید خودتان این تکنیک رایاد بگیرید.تنفس "دیافراگمی" تنفسی آرام وعمیق ازشکم است نه قفسه سینه.توجه داشته باشید که منظورازشکم حدود 2اینچ (تقریباً 5سانتی متر)  پایین ترازناف است.شکم شما باید به آرامی وتمرکزبالا وپائین رود.

 

هنگامیکه نفس می کشید،سعی کنید بدون توجه به شروع وپایان هرنفس جریان هوا رابه طور پیوسته نگاه داریدوفقط به احساس تنفس توجه کنید.اگرافکاردیگری وارد ذهنتان شد.اجازه دهیدخارج شود.برای آموزش تنفس شکمی ساده وجالب است،حتی اگرابتدا یک کار،طبیعی به نظربرسد.

 

تنفس شکمی پایه

 

ابتدا ازفرزندتان بخواهید که باراحتی وآرامش روی دو زانوی خود بنشیند و چیزی مثل این رابه او بگویید :

"مامی خواهیم چند دقیقه ای بازی تنفسی بکنیم.فقط دستت راروی شکمت ،دواینچ پایین تر(حدود5سانتی متر) ازنافت بگذار، چشمانت را ببند.خوب است. تصورکن لبخندی برصورت داری. فکرکن آیا داری یا نه. توجه کن که وقتی به آرامی نفست رابه درون وبیرون می دهی چگونه شکمت بالا وپایین می رود.حالا آرامترنفس بکش ومن نفس هایت راوقتی به درون وبیرون می دهی بایک ...دو...سه می شمارم."

 

به مدت دوتا سه دقیقه شمردن نفسهای فرزندتان رابه همین ترتیب ادامه دهید.توجه کودک به احساس تنفسش دردم و بازدم ازاین شمارش مهمتراست.سپس، از فرزندان بخواهید چه احساسی داشته.آیا هنگام انجام تنفس شکمی احساس آرامش بیشتری داشته است؟

اگرفرزند شما با انجام این تنفس مشکل داشت پیشنهاد کنید که درازبکشد وعروسک کوچک مورد علاقه اش ویا حیوان عروسکی راروی شکمش بگذارد وازاوبخواهید که آن رابا تنفس خود بالا وپایین ببرد.اگردرتمرین پشتکارداشت،به اوبرچسب ویا جوایز کوچکی بدهید که بازی را ادامه دهد.وقتی تنفس شکمی را به فرزندتان معرفی کردید،شاید بخواهید او رابه انجام بازیهای تنفسی دیگراین بخش،راهنمایی کنید که هرکدام ازآنهاهدف متفاوتی دارند،پس تمام آنها را امتحان کنید.

 

تأثیرتنفس شکمی مانند بسیاری ازتکنیک های آرام بخش دیگر،وقتی با یک موسیقی آرام وملایم همراه شود، افزایش می یابد.موسیقی سنتی برای این کارمناسب است،همچنین می توانید آلبوم های موسیقی وآهنگ های بسیاری راکه به آرامش افراد کمک می کنند ازاینترنت بارگیری کنید.

مهمترین چیزی که باید به یاد داشت وقت گذاشتن روزانه برای تنفس شکمی به همراه تکنیک های دیگرایجاد آرامش است که ازاین کتاب خواهید آموخت.مهم نیست چه نوعی ازاین تکنیکها رابا فرزندخود تمرین می کنید اما چند دقیقه تنفس شکمی،شروع خوبی است.

 

وقت گذاشتن برای آرامش،یعنی فقط ده یا پانزده دقیقه درروز وقت بگذارید.یک مکان راحت برای تمرین پیدا کنید وازتمام فکروخیال ها خلاص شوید.تلفن همراه خود راخاموش کنید.به بقیه افراد خانواده بگویید که درحال استراحت هستید و آنها نباید مزاحم کارتان شوند.در ضمن می توانید از آنها دعوت کنید تا به  شما ملحق شوند، فقط برکاری که دوست دارید تمرکز کنید: این کاربه آرامش فرزندتان وهم آرامش خودتان کمک می کند.

 

منبع: کتاب زبان بدن کودکان نوشته  بهمن ابراهیمی

محقق: وحیده حجه فروش 

تاریخ:شنبه 5 مهر 1393 گروه:مقالات روانپزشکی و روانشناسی