مقالات - مقالات درمان و بازتوانی اعتیاد

معتادان گمنام (NA) یک انجمن بین المللی غیر انتفاعی از زنان ومردان است که اعتیاد به مواد مخدر مشکل اصلی آن ها می باشد.این انجمن تشکیل از معتادان درحال بهبودی است که به طور مرتب گردهم می آیند تابه کمک هم پاکی خود راحفظ نمایند.آنها اعلام می نمایند مامعتادانی هستیم که درحال بهبودی می باشیم واکنون گردهم می آئیم تابه کمک هم پاکی خودراحفظ نمائیم .لازم بذکر است توجه به اصول علمی درمان های پزشکی وروانشناختی ودرمعتادان به همراه استفاده از گروههای خودیاری می تواندکمک شایانی به رفع این چالش اجتماعی بنماید.

 

تاریخچه: درسال 1870میلادی اساس تشکیل انجمن الکلی ها گمنام با نام اختصاری (Alcoholic Anonimous(AA شکل گرفته وبعدها باکمک همسرفردی بنام بیل ویلسون وسایر افراد خانواده های الکلی این انجمن به شکل کنونی ایجادشد.انجمن معتادان الکلی گمنام (AA) کمکهای شایانی رابااتخاذاستراتژی پرهیز مدار وقطع کامل مصرف الکل به کنترل اعتیادبه الکل درجوامع مختلف نمود.حدود 20سال بعدبدنبال توسعه مصرف مواد مخدر دردنیا وایجاد چالشهای جدید اجتماعی گروه های  NA باهمان استراتژی تاَسیس گردید که دردهه های 50و60میلادی به فرم کنونی آن تبدیل شد.لازم بذکراست زیربنای برنامهَ هردوگروه گامها وقدمهای 12گانه می باشدکه دوگروه به جزدرگامهای اول ودوازدهم  درسایرگامها مشترک می باشند.

 

روش ها وبرنامه های کاری انجمن معتادان گمنام:

استراتژی اصلی برنامه NA یک رویکرد پرهیز مدار قطع مصرف مواد مخدرمی باشد,تنها لازمه عضویت دراین انجمن تمایل به قطع مصرف مواد مخدر می باشد.

برنامه های NA وقدمهای 12گانه آن ازاصولی ساده وفراگیرپیروی می نمایند.

روش اصلی بهبودی درانجمن معتادان گمنام  NAباوراین برنامه وارزش درمانی کمک یک معتادبه معتاد دیگراست .اعضا باحرف زدن درباره تجربیات و بهبودیشان ازمصرف مواد مخدر درجلسات شرکت می کنندهمچنین اعضای باتجربه بیشتر(که به راهنما معروفند)به طورفردی بااعضاءجدیدتر(کهبه رهجو معروفند)کارمی کنند.

قدمهای 12گانه اصولی ترین برنامه معتادان گمنام (NA)می باشد.

 

آشنایی یااصول اولیه انجمن معتادان گمنام(NA):

درواقع ساختاروسازماندهی خاصی جهت انجمن وجود ندارد ولی ازاصول اولیه آن میتوان به

1- عدم وجودشرایط خاص جهت عضویت فرد پاک درانجمن معتادان گمنام (NA)

2- عدم وابستگی سیاسی ومذهبی انجمن معتادان گمنام (NA)

3- عدم وابستگی انجمن(NA) به سازمانها ونهادهای درمانی وبهداشتی واجتماعی وحکومتی

4- عدم وجود شرایط دموگرافیک ازجمله سن -جنس -نژاد-مذهب ،جهت عضویت درانجمن معتادین گمنام(NA)

5- عدم اهمیت سوابق انتظامی-اجتماعی وخانوادگی اشخاص واعضاءانجمن معتادین گمنام (NA)

6- حضورمرتب درجلسات وعملی بودن درمان وکارائی آن درزندگی روزمره

7- وجود قدمهای 12گانه معتادان گمنام(NA)

8- وجود سنتهای ساختاری 12گانه معتادان گمنام (NA)

9- اهمیت به منافع مشترک وعدم وجودحاکم یا ریاست درانجمن معتادان گمنام(NA )

10- وجود استقلال مالی وعدم وجود هرگونه وابستگی مالی به سازمانی ونهادها

11- گمنامی اساس کلیه سنتهای انجمنهای معتادان گمنام  NAمی باشد.

 

آشنائی با چکیده ای از قدمهای دوازده گانه انجمن معتادان گمنام(NA):

قدم اول: مااقرارکردیم درمقابل مواد مخدر عاجزیم وزندگیمان غیرقابل اداره شده بود.
 

قدم دوم: مابه این باوررسیدیم که یک نیروی برترمی تواند سلامت عقل رابه مابرگرداند.
 

قدم سوم : ماتصمیم گرفتیم که اداره زندگیمان رابه مراقبت خداوند،بدان گونه که اورادرک می کردیم بسپاریم.
 

قدم چهارم : مایک ترازنامه اخلاقی بی باکانه وجستجوگرانه از خود تهیه کردیم.
 

قدم پنجم : ما چگونگی دقیق خطاهایمان رابه خداوند به خودویک انسان دیگراقرار کردیم.
 

قدم ششم : ماآمادگی کامل پیداکردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتی مارابرطرف کنند.
 

قدم هفتم : بافروتنی ازاوخواستیم کمبودهای اخلاقی مارابرطرف کنند.
 

قدم هشتم : مافهرستی ازتمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کرده وخواستار جبران خسارت ازتمام آن ها شدیم.
 

قدم نهم : بطورمستقیم درهرجاکه امکان داشت ازاین افرادجبران خسارت کردیم مگر درمواردی که اجرای این امربه ایشان ویا دیگران لطمه بزند.
 

قدم دهم : مابه تهیه ترازنامه شخصی خود اقدام نمودیم وهرگاه دراشتباه بودیم سریعاَبه آن اقرارکردیم.
 

قدم یازدهم: ماازراه دعاومراجعه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خودباخداوند بدان گونه که اورا درک می کردیم شده وفقط جویای آگاهی ازاراده وبرای خودوقدرت اجرایش شدیم.
 

قدم دوازدهم : بایک دید روحانی حاصل ازبرداشتن این قدمها ماکوشیدیم این پیام رابه معتادان رسانیم واین اصول رادرتمام امورزندگی خود به اجرادرآوردیم.

 

جایگاه انجمن معتادان گمنام(NA)در درمانهای حوزه پزشکی وسلامت

قطعاَ وجود انجمن های خودیاری (Self-help groups)همانندNA درماندگاری معتادین درپرهیز ازمصرف مواد مخدر کمک شایانی می نمایند اما با توجه به برخی از عوامل زیستی وبیولوژیکی اعتیاد از جمله سوابق بیماریهای زمینه ای معتادین –سوابق بیماریهای روانپزشکی –تاریخچهَ مصرف داروها-ساختارها وجایگاههای اجتماعی وخانوادگی افراد نمی توان از اصول علمی درمان معتادین غفلت نمود.کافیست بیماری که مبتلا به اختلالات روانپزشکی ازجمله سایکوزها واختلالات خلقی ویا بیماران اپیلپتیک یا مبتلا به صرع داروهای خود رابه دلیل سیاستهای پرهیز مداری بدون توصیه پزشکان قطع نموده ودچار آسیب های جبران ناپذیر شوندویابیماران قلبی ویا کلیوی بدون دستور وصلاحدید پزشکان متخصص تحت برنامه های پرهیز مداری قرار گیرند ودچار عوارض غیرقابل جبران گردند.

لذا ضمن توجه به اصول علمی درمانهای پزشکی وروانشناختی اعتیاد ودرکنار آن بهره گیری از انجمن های خودیاری جهت پیشگیری از عود و ماندگاری معتادین می تواند کمک شایانی به رفع این چالش اجتماعی بنماید. 

 

دکتر امیررضا جعفری نیا

تاریخ:چهارشنبه 27 فروردین 1393 گروه:مقالات درمان و بازتوانی اعتیاد