-درمان انواع اعتیاد به مواد مخدر(سم زدایی کوتاه مدت و میان مدت)

-درمان انواع اعتیاد به مواد محرک و توهم زا

-کلینیک درمان با متادون(MMT) و بوپرنورفین(BMT )

-درمان وابستگی به الکل

-خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره

-ماتریکس

-گروه درمانی-خانواده درمانی

-خدمات تشخیصی انواع مواد مخدر و محرک

-تست های تشخیصی تنفسی الکل