دکتر امیررضا جعفری نیا(مدیر عامل و موسس)                                             

 

 

     

                                        

                 


 

 دکتر فوژان فرهنگی(عضو هیئت مدیره و موسس)

 

 

     

                                        

                 


 

                  دکتر کوروش شاهکرمی                                          

                  (مسئول فنی-پزشک و متخصص درمان اعتیاد)

 

     

                                        

 


 

                  دکتر نجف طهماسبی پور                                         

                  (روانپزشک)

 

 


 

                  دکتر رضا رادگودرزی                                         

                  (روانپزشک)

 

                 


 

                   خانم فرخنده اقبالیون(روانشناسی)                                           

 

 

     

                                        

 


 

                  دکتر شهرام جوادی نیا                                          

                  (پزشک-متخصص درمان اعتیاد)

 

                 

 

               خانم ایلناز دشتی  (کارشناس ارشد مشاوره)