خدمات تشخیصی:


     

1- انجام الکتروانسفالوگرافی(EEG) جهت تشخیص و پیگیری اختلالات احتمالی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و محرک
 

2- انجام تست های تشخیصی اعتیاد بصورت (Urinary Rapide Test) که شامل بررسی موارد ذیل می شود:
 

- مواد مخدر و آلکائید های تریاک –هروئین و تریاک
 

- مت آمفتامین(شیشه و .....)
 

- ترامادون
 

-ترکیبات کانابیس و حشیش
 

- کوکائین
 

- آمفتامین
 

- اکستازی
 

-بنزودیازپین ها
 

-داروهای متادون
 

- داروهای بوپرنورفین